Metoda projektu, cykl Kolba
wtorek, 10 września 2013 16:04

Metoda projektu, cykl Kolba

We wrześniu 2011 roku mgr Aleksandra Rachoń rozpoczęła pracę nad projektem "Natural Treasures of Europe" i objęła opieką 15 zespołów nauczanej przez siebie młodzieży licealnej. Tematem przewodnim była bioróżnorodność środowiska lokalnego Trójmiasta i okolic oraz zagrożenia dla środowiska i sposoby przeciwdziałania im, a także promocja walorów przyrodniczych regionu Pomorza. Uczniowie mieli dużą dowolność w ustalaniu tematów. Zapoznani z założeniami metody projektu i jego wymogami formalnymi, a także ideą programu Comenius, ustalili skład grup, w których następnie pracowali. Grupy liczyły od 2 do 6 osób. Stworzono kontrakty, w których uczniowie zobowiązali się do przygotowania samodzielnej i terminowej pracy na wybrany temat, określili przydział zadań dla poszczególnych członków grupy, wyznaczyli lidera zespołu odpowiedzialnego za całokształt pracy, terminy konsultacji z mgr Aleksandrą Rachoń, a także ze względu na interdyscyplinarny charakter projektu, z nauczycielką biologii – mgr Beatą Piełowską oraz nauczycielem geografii – mgr Danielem Łumiankiem.

Uczniowie osobiście udawali się do wybranych miejsc ze sprzętem fotograficznym i kamerą, żeby pokazać bioróżnorodność ich środowiska lokalnego. Niewątpliwie dużym wyzwaniem było również opracowanie zebranego materiału w języku obcym, ze świadomością, że jego odbiorcą będzie młodzież z różnych zakątków Europy. Format pracy był dowolny – ostatecznie powstały prezentacje multimedialne i filmy.

W swojej pracy metodą projektu pani Aleksandra Rachoń wykorzystała cykl Kolbego, gdzie fazy doświadczenia, obserwacji, wyciągania wniosków, tworzenia teorii i testowania w praktyce powtarzają się cyklicznie i przynoszą bardziej wymierny efekt niż tradycyjnie stosowane metody nauczania. Już 500 lat p.n.e. chiński filozof Konfucjusz, zasłużony w ówczesnej edukacji wygłosił słynne zdanie: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.” Uczniowie doświadczyli cyklu Kolba we wszystkich etapach – nie tylko w odniesieniu do projektu ekologicznego, ale także podczas refleksji na temat swojej roli w procesie grupowym. Wypełniając kwestionariusz samooceny rozpoznali swoje indywidualne predyspozycje do pełnienia ról grupowych i związane z nimi cechy warte doskonalenia oraz uświadomili sobie, że aby zespół pracował efektywnie trzeba zaangażować do niego osoby o różnych cechach, by wykorzystać ich wspólny potencjał w pełni.

Na podstawie doświadczeń związanych z realizacją projektu powstała praca dyplomowa: Projekt edukacyjny a cykl Kolba w praktyce szkolnej, napisana przez p. mgr Aleksandrę Rachoń.

opracowała: Aleksandra Rachoń