materiały CLIL - biologia
czwartek, 25 lutego 2016 22:00

Przykładowe materiały audiowizualne w języku angielskim wypracowane przez nauczycieli i uczniów w celu podniesienia umiejętności językowych podczas realizacji projektu "Doskonalenie językowe kadry nauczycielskiej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, łączące treści interdyscyplinarne z biologii, geografii, języka angielskiego wykonanych metodą projektu i zawierających elementy TIK i CLIL.
PREZENTACJA:

1. PO WER - XX LO Gdańsk - Sobieszewo Island
https://prezi.com/olojxrmad8no/po-wer-xx-lo-gdansk-sobieszewo-island/

Prezentacja obrazująca główne gatunki ptaków na Wyspie Sobieszewskiej oraz słowniczek pojęć biologiczno-geograficznych. Na terenie Wyspy Sobieszewskiej można spotkać ponad 300 gatunków ptaków, które zatrzymują się tam w swoich migracjach. Niektóre z nich odbywają lęgi, inne zimują na pobliskich wodach, a pozostałe odwiedzają wyspę podczas okresu jesiennych wędrówek. Dlatego powstały tutaj dwa rezerwaty ornitologiczne:

• Rezerwat przyrody Ptasi Raj,

• Rezerwat przyrody Mewia Łacha.

Na terenie rezerwatu Ptasi Raj od 2003 roku funkcjonuje ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna. Na wyspie występują także rzadkie gatunki roślin, jak storczyk kruszczyk rdzawoczerwony i mikołajek nadmorski. Wyspa Sobieszewska posiada status „wyspy ekologicznej”.

Jeziora znajdujące się na terenie wyspy:

• Jezioro Karaś,

• Jezioro Ptasi Raj.

Obydwa jeziora leżą na terenie rezerwatu Ptasi Raj. Pomiędzy Wisłą Śmiałą, Morzem i Jeziorem Ptasi Raj znajduje się piaszczysta Mierzeja Messyńska.

FILMY:

2. PO WER - XX LO Gdańsk - Animals in the Tri-City

https://www.youtube.com/watch?v=V6OqnDFNRMo

Film prezentujący główne gatunki fauny występujące w Trójmieście, wraz z ich szeroką charakterystyką oraz słowniczkiem terminów biologicznych. Film nagrany jest w malowniczym Parku Oliwskim.

3. PO WER - XX LO Gdańsk - The Baltic Sea and surroundings

https://www.youtube.com/watch?v=CmsYLACMRxY

Film prezentuje główne gatunki flory i fauny występujące nad Morzem Bałtyckim. Ukazuje również molo w Brzeźnie. W okolicy mola znajduje się wiele restauracji, miejsc noclegowych i wypoczynkowych. Wśród terenów zielonych znajdują się ścieżki dla pieszych i rowerzystów. W Gdańsku Brzeźnie zorganizowane są dwa kąpieliska. Przy molo w Brzeźnie znajduje się plaża z około 500 metrową linią brzegową.

4. PO WER - XX LO Gdańsk - Gdynia Orłowo - cliff and pier

https://www.youtube.com/watch?v=lsQQCzWB5zU

Film prezentuje okolice pasa nadmorskiego Gdyni, miedzy innymi jedną z najciekawszych pod względem geologiczno-geograficznym form jaką jest Klif Orłowski. Zbudowany jest on głównie z gliny morenowej pochodzenia lodowcowego. Rozciąga się on na długości 650 m. Plażę w okolicy klifu pokrywają m.in. otoczaki:

• skały magmowe: dioryty, granitoidy, porfiry, pegmatyty, sjenity

• skały metamorficzne: gnejsy, kwarcyty.

Na plaży znajdują się również ciemno-brunatne warstwy piasku, które stanowią skupisko minerałów ciężkich (m.in. magnetyt, mangan, cyrkon, tytan).

Zbocza klifu porośnięte są przez różnorodną roślinność, np. podbiał pospolity. U podnóża klifu pojedynczo osiedla się rokitnik, będący pod ochroną.

5. PO WER - XX LO Gdańsk - The Seagull Shoal Nature Reserve

https://www.youtube.com/watch?v=8V-TGxI8JuU

Film prezentuje Rezerwat przyrody Mewia Łacha – ptasi rezerwat przyrody na Pobrzeżu Gdańskim, utworzony w 1991 r., o powierzchni 150 ha. Rezerwat chroni miejsca lęgowe różnych gatunków rybitw i siedliska żerowania i odpoczynku ptaków siewkowych. Od roku 2007 jest to ponownie jedyne w Polsce miejsce gnieżdżenia się rybitw czubatych. Gniazdują tu również rybitwy białoczelne, rybitwy rzeczne, sieweczki obrożne, ostrygojady, kolonie mew srebrzystych i śmieszek, w rezerwacie notowano również lęgi rybitw popielatych oraz pierwszy w Polsce przypadek lęgu sieweczki morskiej.

Na piaszczystych łachach w rezerwacie można obserwować małe stado morskich ssaków: fok szarych oraz fok pospolitych - znacznie rzadszych na naszym wybrzeżu.

6. PO WER - XX LO Gdańsk - Morena - place where you can be close to nature

https://www.youtube.com/watch?v=Z41bM9JrrgM

Film jest swojego rodzaju przewodnikiem obrazującym główne gatunki roślin oraz zwierząt występujące na Wybrzeżu z ich bardzo dokładną charakterystyką. Ponieważ przedstawia on tereny zielone w okolicy osiedla mieszkaniowego Morena - na którym znajduje się nasza szkoła, a nie pas nadmorski, przewodnik ten może być rozciągnięty na cały obszar Polski przedstawiając charakterystyczną roślinność oraz typową faunę charakterystyczną w naszym kraju.

7. PO WER - XX LO Gdańsk - Kąty Rybackie - the Great Cormorant and Grey Heron Reserve

https://www.youtube.com/watch?v=DrkF4r5TY8Q

Film przedstawia rezerwat ornitologiczny "Kąty Rybackie", który został utworzony w 1957 r. w celu zachowania i ochrony naturalnego miejsca lęgowego kormorana czarnego Phalacrocorax carbo i czapli siwej Ardea cirenea. Jest to największa kolonia kormoranów w Polsce i Europie. Powodem objęcia ochroną tych gatunków była ich bardzo niska liczebność i zagrożenie wyginięciem.

Rezerwat stanowi drzewostan sosnowy, przeważnie w wieku 120-160 lat.

8. PO WER - XX LO Gdańsk - Jar Rzeki Raduni Nature Reserve

https://www.youtube.com/watch?v=83gSaFmAAvU

Film prezentuje jeden z najcenniejszych rezerwatów na Pomorzu - Jar Rzeki Raduni,  nie tylko ze względu na występującą w nim roślinność,  ale przede wszystkim wybitne walory krajobrazowe. W filmie podkreślone są przede wszystkim walory turystyczne, zdrowotne i wypoczynkowe tego miejsca. Przedmiotem ochrony jest przełomowy odcinek jaru rzeki Raduni w miejscowości Babi Dół pod Żukowem oraz unikalne zbiorowiska roślinności . Głębokość jaru wynosi ok 40-50 m, natomiast jego długość to ok. 6 km.  Sama rzeka mknie tutaj z prędkością górskiego potoku. Liczne głazy na dnie doliny, gałęzie wystające znad wody,  specyficzna roślinność wodna i strome zbocza sprawiają, że krajobraz jest tu typowo górski. Panuje tu doskonałe środowisko dla  licznych gatunków roślin górskich i podgórskich. Odnotowano ponad 500 gatunków roślin naczyniowych w tym wiele chronionych i zagrożonych. Ponadto rezerwat jest ostoją ptactwa i płazów typowych dla zbiorowisk górskich.

9. PO WER - XX LO Gdańsk - Bird Paradise Nature Reserve

https://www.youtube.com/watch?v=ayGDB6c-WKc

Film przedstawia rezerwat przyrody "Ptasi Raj" o powierzchni 188 ha, który znajduje się w północno-zachodniej części Wyspy Sobieszewskiej. Został założony w 1959 roku. W skład jego wchodzą 2 przymorskie jeziora (jez. Karaś i jez. Ptasi Raj). Jeziora otacza szeroki pas trzcin, a dawne nadmorskie łąki porastają nasadzenia olchy.

W rezerwacie występuje ponad 320 gatunków roślin. Na liście występujących tu ptaków znajduje się ponad 200 gatunków, z czego 45 tu gniazduje. Do najciekawszych gatunków lęgowych należą: rybitwa białoczelna, sieweczka obrożna, sieweczka rzeczna, bąk, kropiatka, zielonka, wąsatka i podróżniczek. Sporadycznie gniazduje tu ohar, edredon i ostrygojad. W okresie pozalęgowym najwięcej ptaków przebywa na otwartym lustrze wody. Są wśród nich stada kaczek, gęsi (do 20.000 osobników), łabędzi, łysek i mew. Na terenie rezerwatu można rzadko spotkać foki.

10. PO WER - XX LO Gdańsk - Górki Zachodnie

https://www.youtube.com/watch?v=EQZE7y1ffXo

Pierwotnie w Górkach Zachodnich znajdowała się osada rybacka, która jednak została zniszczona w 1840 wskutek przerwania wałów przez Wisłę Śmiałą. Obecnie osiedle ma charakter pustkowia, zdecydowaną jego większość pokrywają lasy wydmowe.

Górki Zachodnie położone są na zachodnim brzegu Wisły Śmiałej oraz na północnym brzegu Martwej Wisły. Na zachód od Górek Zachodnich znajduje się Krakowiec, zaś na północ – wydmowy las zwany Lasem Miejskim, Jezioro Bursztynowe i Zielone Wyspy.

Film przedstawia zagadnienia związane z ekologią i ochroną przyrody tego terenu (działalność stoczni), główne gatunki fauny i flory charakterystyczne dla terenu Wisły Martwej i Zatoki Gdańskiej.

11. PO WER - XX LO Gdańsk - Jelitkowski Park

https://www.youtube.com/watch?v=UEpKMkLARVs&index=9&list=UUjryh53AhZQcVJlhryQB80Q

Film przedstawia faunę i florę Parku Jelitkowskiego, który znajduje się przy pasie nabrzeżnym Morza Bałtyckiego.

12. PO WER - XX LO Gdańsk - Park Oliwski

https://www.youtube.com/watch?v=Tneo2_kQhQ0&feature=youtu.be

Film prezentuje jeden z najpopularniejszych i najstarszych parków Gdańska - Park Oliwski, wraz z całym bogactwem tamtejszej flory.