materiały - CLIL matematyka
czwartek, 25 lutego 2016 22:42

Przykładowe materiały audiowizualne w języku angielskim wypracowane przez nauczycieli i uczniów w celu podniesienia umiejętności językowych podczas realizacji projektu "Doskonalenie językowe kadry nauczycielskiej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, łączące treści interdyscyplinarne z matematyki oraz języka angielskiego wykonanych metodą projektu i zawierających elementy TIK i CLIL.

FILMY:

1. PO WER - XX LO Gdańsk - Isaac Newton

https://www.youtube.com/watch?v=fpHrnyr1wv8

Film przedstawia postać Isaaca Newtona - angielskiego fizyka, matematyka, astronoma, filozofa, historyka, badacz Biblii i alchemika, odkrywcę zasad dynamiki.

W swoim słynnym dziele Philosophiae naturalis principia mathematica przedstawił on prawo powszechnego ciążenia oraz prawa ruchu, leżące u podstaw mechaniki klasycznej. Przyczynił się do rozwoju rachunku różniczkowego i całkowego. Opis zjawisk fizycznych za pomocą równań różniczkowych jest do dzisiaj cechą fizyki.

Jako pierwszy wykazał, że te same prawa rządzą ruchem ciał na Ziemi, jak i ruchem ciał niebieskich. Jego dociekania doprowadziły do rewolucji naukowej i powszechnego przyjęcia teorii heliocentryzmu. Podał matematyczne uzasadnienie dla praw Keplera i rozszerzył je udowadniając, że orbity (w większości – komet) są nie tylko eliptyczne, ale mogą być też hiperboliczne i paraboliczne. Rozwinął prawo stygnięcia. Sformułował twierdzenie o dwumianie i zasady zachowania pędu oraz momentu pędu. Zajmował się też pomiarami prędkości dźwięku w powietrzu i ogłosił teorię pochodzenia gwiazd.

2. PO WER - XX LO Gdańsk - Thales of Miletus

https://www.youtube.com/watch?v=ILZXy-w2ZpY

Film przedstawia postać Talesa z Miletu oraz tzw. twierdzenie Talesa.

3. PO WER - XX LO Gdańsk - MATHS in life

https://www.youtube.com/watch?v=5p9jfgE24wY&list=UUjryh53AhZQcVJlhryQB80Q

Film prezentuje wypowiedzi nauczycieli i uczniów XX LO w Gdańsku dotyczących zastosowania i przykładów użycia matematyki w życiu codziennym.

4. PO WER - XX LO Gdańsk - Golden mean

https://www.youtube.com/watch?v=_HrrLOw28JQ&list=UUjryh53AhZQcVJlhryQB80Q&index=2

Film prezentuje tzw. Ciąg Fibonacciego – ciągu liczb naturalnych określonych rekurencyjnie w sposób następujący:

Pierwszy wyraz jest równy 0, drugi jest równy 1, każdy następny jest sumą dwóch poprzednich.

W filmie również przedstawiono zastosowanie "złotego podziału" [(inne nazwy: podział harmoniczny, złota proporcja, boska proporcja) tzn. podziału odcinka na dwie części tak, by stosunek długości dłuższej z nich do krótszej był taki sam, jak całego odcinka do części dłuższej] w estetycznych, proporcjonalnych kompozycjach architektonicznych, malarskich, fotograficznych oraz innych dziedzinach życia.

PREZENTACJE:

5. PO WER - XX LO Gdańsk - Tales z Miletu

http://www.slideshare.net/AGA100000/po-wer-xx-lo-gdask-thales-of-miletus

Prezentacja przedstawia Talesa z Miletu, twierdzenie Talesa: "Jeżeli ramiona kąta przecięte są prostymi równoległymi, to odpowiednie odcinki wyznaczone przez te proste na jednym ramieniu kąta są proporcjonalne do odpowiednich odcinków wyznaczonych przez te proste na drugim ramieniu kąta", jego aforyzmy, przykładowe zadania oraz angielsko-polski słowniczek pojęć matematycznych.

6. PO WER - XX LO Gdańsk - Archimedes of Syracuse

http://www.slideshare.net/AGA100000/po-wer-xx-lo-gdask-archimedes-of-syracuse

Prezentacja przedstawia Archimedesa wraz z przykładowymi zadaniami oraz angielsko-polskim słowniczkiem pojęć matematycznych.

7. PO WER - XX LO - Euclid - father of geometry

http://www.slideshare.net/AGA100000/euclid-father-of-geometry

Prezentacja ukazuje Euklidesa z Aleksandrii oraz jego osiągnięcia, przykładowe zadania oraz angielsko-polski słowniczek pojęć matematycznych.

8. PO WER - XX LO Gdańsk - François Viète

http://www.slideshare.net/AGA100000/po-wer-xx-lo-gdask-franois-vite

Prezentacja ukazuje François Viète'a oraz jego zasługi dla świata matematyki.

9. PO WER - XX LO Gdańsk - Heron of Alexandria

http://www.slideshare.net/AGA100000/po-wer-xx-lo-gdask-heron-of-alexandria

Prezentacja ukazuje Herona z Aleksandrii oraz jego osiągnięcia w dziedzinie matematyki.

10. PO WER - XX LO Gdańsk - Leonhard Euler

http://www.slideshare.net/AGA100000/po-wer-xx-lo-gdask-leonhard-euler

Prezentacja ukazuje Leonharda Eulera i jego wkład w rozwój matematyki.

Poszczególne prezentacje ukazują postacie sławnych matematyków, ich wkład w rozwój tej dyscypliny naukowej, są opatrzone angielsko-polskimi słowniczkami pojęć matematycznych oraz przykładowymi zadaniami i wzorami matematycznymi charakterystycznymi dla danego naukowca:

11. PO WER - XX LO Gdańsk - Leonhard Euler 2

http://www.slideshare.net/AGA100000/po-wer-xx-lo-gdask-leonhard-euler-2

Leonhard Euler

12. PO WER - XX LO Gdańsk - René Descartes

http://www.slideshare.net/AGA100000/po-wer-xx-lo-gdask-ren-descartes-58413290

René Descartes

13. PO WER - XX LO Gdańsk - Thales' theorem

http://www.slideshare.net/AGA100000/po-wer-xx-lo-gdask-thales-theorem

Tales z Miletu

14. PO WER - XX LO Gdańsk - Alan Turing

http://www.slideshare.net/AGA100000/po-wer-xx-lo-gdask-alan-turing

Alan Turing

15. PO WER - XX LO Gdańsk - Pythagoras

http://www.slideshare.net/AGA100000/po-wer-xx-lo-gdask-pythagoras

Pitagoras

16. PO WER - XX LO Gdańsk - Pythagoras - tasks

http://www.slideshare.net/AGA100000/po-wer-xx-lo-gdask-pythagoras-tasks

Pitagoras

17. PO WER - XX LO Gdańsk - Francois Viete - mathematical problems

http://www.slideshare.net/AGA100000/po-wer-xx-lo-gdask-francois-viete-mathematical-problems

François Viète - zadania

18. PO WER - XX LO Gdańsk - Pythagoras - mathematical problems

http://www.slideshare.net/AGA100000/po-wer-xx-lo-gdask-pythagoras-mathematical-problems

Pitagoras - zadania

19.PO WER - XX LO Gdańsk - Thales - tasks

http://www.slideshare.net/AGA100000/po-wer-xx-lo-gdask-thales-tasks

Tales - zadania

20. PO WER - XX LO Gdańsk - Mathematical problems

http://www.slideshare.net/AGA100000/po-wer-xx-lo-gdask-mathematical-problems

Zadania matematyczne

21. PO WER - XX LO Gdańsk - Vieta's formulas

http://www.slideshare.net/AGA100000/po-wer-xx-lo-gdaska-vietas-formulas

Wzory Viete'a